12:17

Regulamin sklepu

Regulamin Serwisu Internetowego www.gdziemojedziecko.pl

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. COK – wydzielone przez Usługodawcę Centrum Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego

Klient może uzyskać dostęp do Serwisu, w tym złożyć Zamówienie podczas połączenia

telefonicznego.

2. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny dla dokonania autoryzacji w trakcie

uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta w Serwisie.

3. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub

ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18

roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a

także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy

szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu, w tym

ze Sklepu Internetowego.

4. Konsument – Klient, o którym mowa w art. I.3. dokonujący z przedsiębiorcą, w tym z

Usługodawcą, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą

lub zawodową.

5. Konto (Konto Klienta) – część Serwisu, w ramach której Klient może korzystać z wybranych

funkcjonalności wskazanych w Regulaminie.

6. Kupon Promocyjny – informacja o przyznaniu Klientowi korzyści, w tym rabatu na Produkty,

opisanych w każdorazowym Regulaminie korzystania z nich, dostępnym w Serwisie.

7. Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), ustalany samodzielnie przez

Klienta podczas procesu rejestracji, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta.

8. Newsletter – udostępniana przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu informacja handlowa

przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku

Usługodawcy lub innych podmiotów współpracujących z Usługodawcą.

9. POO – dostępny dla ogółu Klientów lokal użytkowy – punkt odbioru osobistego – znajdujący się

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym Klienci mogą odebrać Towary kupione w

Sklepie Internetowym, których szczegółowy wykaz dostępny jest w Serwisie.

10. Produkt – zgodnie z definicją w art. I załącznika nr 1 do Regulaminu.

11. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu wraz ze wszystkimi, wymienionymi w jego treści

załącznikami. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i/lub jego

załączniki są odpowiednio regulaminami, o których mowa w art. 8 Ustawy DE.

12. Regulamin Sklepu Internetowego – regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków

porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, stanowiący

załącznik nr 1 do Regulaminu.

13. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Klienta, dokonana z

wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Serwisie.

14. Serwis – ogół funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę pod adresem

http://www.wandex.pl.

15. Sklep Internetowy – funkcjonalność Serwisu, za pośrednictwem której można złożyć Zamówienie (kupić Produkty).

16. Strona – Usługodawca i Klient, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.

17. Towar – zgodnie z definicją w art. I załącznika nr 1 do Regulaminu.

18. Umowa sprzedaży – zgodnie z definicją w art. I załącznika nr 1 do Regulaminu.

19. Usługa (Usługi) – usługa dostępu do Serwisu, świadczona przez Usługodawcę drogą

elektroniczną w rozumieniu Ustawy DE.

20. Usługa Dodatkowa – zgodnie z definicją w art. I załącznika nr 1 do Regulaminu.

21. Usługodawca – „BH-Wandex” Jarosław Czechowski z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ciołka 8/210, 01-402 Warszawa, o numerze NIP 525-191-70-81, o numerze REGON 012756421.

22. Ustawa – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz.

827).

23. Ustawa DE – ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

24. Ustawa DU – ustawa z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. 2003 nr 124 poz.1151 z późn.zm.).

25. Ustawa KC lub k.c. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

26. Ustawa PA – ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: z 17 maja

2006 r. – Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

27. Ustawa PT – ustawa z 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj.: Dz.U. z 26 lutego 2014 r.

poz. 243).

28. Zamówienie – zgodnie z definicją w art. I Załącznika nr 1 do Regulaminu.

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu. Serwis umożliwia Klientom:

– zarządzanie danymi osobowymi podanymi w Koncie Klienta (wymaga rejestracji i logowania),

– powiadamianie o statusie zamówień w Sklepie Internetowym (wymaga rejestracji i logowania),

– kontrolowanie i zarządzanie zamówieniami (wymaga rejestracji i logowania),

– dostęp do Kuponów Promocyjnych (wymaga rejestracji i logowania, jeśli dostępne tylko w

Koncie Klienta),

– informowanie o produktach w Sklepie Internetowym (nie wymaga rejestracji i logowania),

– składanie zamówień zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu (wymaga rejestracji i

logowania).

2. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy oraz k.c..

3. Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali zamówień za pośrednictwem COK, niezależnie od tego czy dokonali rejestracji. Klienci tacy otrzymają wszelkie informacje oraz dostęp do regulaminu tak jak Klienci Sklepu Internetowego.

4. Korzystanie przez Klienta z Serwisu przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość jest związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia, w tym telefonicznego. Opłaty za koszty połączenia nie są pobierane przez Usługodawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy PT, z których korzysta Klient. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient. Opłata dla Klienta za połączenie z numerem telefonicznym udostępnianym przez Usługodawcę do kontaktu z Klientem, w tym w celu składania Zamówień nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta Klient, w szczególności nie są to tzw. numery premium.

5. Usługodawca może ograniczyć dostęp do wybranych funkcjonalności Serwisu Klientom, którzy nie spełniają określonych warunków, np. wiek (18 lat). Informacja o ograniczeniu będzie każdorazowo zamieszczana w Serwisie.

6. O ile inne postanowienia regulaminu nie stanowią inaczej, prawa wyłączne do treści udostępnianych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia Sklepu Internetowego, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów towarów, usługodawców: Usług Dodatkowych i innych dostępnych w Serwisie, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują ich właścicielom, Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

7. Klienci mogą w każdym czasie, bez ponoszenia kosztów uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.

III. Warunki techniczne

1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełnia następujące, minimalne wymagania techniczne:

– Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub

– Mozilla Firefox w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,

lub

– Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,

– oraz minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem Klienta z Serwisu w celu:

– utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie

Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,

– dostosowywania i optymalizacji Serwisu do potrzeb Klientów,

– tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu,

– personalizacji przekazów marketingowych,

– zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

– Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności reklam.

4. Połączenie telefoniczne z COK możliwe jest przy pomocy dowolnego operatora udostępniającego na terenie Polski publiczne usługi telekomunikacyjne w rozumieniu Ustawy PT. Minimalne wymagania techniczne połączenia telefonicznego to aparat telefoniczny wyposażony w tonowe wybieranie numerów.

5. W przypadku wydania Serwisu w wersji z przeznaczeniem na urządzenia mobilne nie wszystkie

funkcjonalności lub treści Serwisu mogą być dostępne analogicznie jak w wersji klasycznej.

IV. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Serwisu

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania przez Klienta z Serwisu (w przypadku braku Rejestracji). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony. W przypadku korzystania z pośrednictwa COK umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą nawiązania połączenia telefonicznego Klienta z COK i zawierana jest na czas nieoznaczony.

3. Korzystanie z poszczególnych funkcji Serwisu może być odpłatne. Informacje o odpłatności za korzystanie z takich funkcjonalności zamieszczone zostaną zgodnie z obowiązującym prawem oraz w taki sposób, aby można było się z nimi zapoznać przed skorzystaniem z takich funkcjonalności.

4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego w Serwisie.

5. Szczegółowe zasady korzystania z dedykowanych Klientowi Kuponów Promocyjnych oraz warunków innych akcji promocyjnych i marketingowych będą określane w Koncie Klienta lub określać je będą odrębne regulaminy, o których Klient zostanie powiadomiony przez Usługodawcę.

6. Usługodawca zastrzega prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Serwisu, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w Serwisie, w szczególności w trakcie składania Zamówień, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Serwisu.

8. Usługodawca nie jest dostawcą „Internetu” ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług

telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy PT. Klient we własnym zakresie powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwy jest kontakt z Serwisem i korzystanie z jego funkcjonalności.

9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

– korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, m.in. poprzez użycie

określonego oprogramowania lub urządzeń,

– niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej

informacji handlowej,

– niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji

nieprzeznaczonych dla Klienta,

– korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem, w tym niedostarczania i

nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

– korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z

poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących

im praw,

– korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

wykorzystywanie w innym zakresie treści należących do Usługodawcy lub osób trzecich jest

dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Usługodawcy lub ich właściciela.

10. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w Serwisie.

11. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu, w tym składania Zamówień, jak również może ograniczyć dostęp Klienta do Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:

– podania przez Klienta danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,

– naruszania przez Klienta dóbr osobistych, w szczególności innych Klientów,

– działań lub zaniechań sprzecznych z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa,

zasadami współżycia społecznego np. poprzez uporczywe, kilkukrotne składanie Zamówień oraz

uporczywe, kilkukrotne nieodbieranie Produktów, pod warunkiem że nie stanowi to przypadków, o

których mowa w art. V oraz art. VI Regulaminu Sklepu Internetowego.

12. Osoba pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu na podstawie postanowień art. IV.1 1 Regulaminu nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

13. Klient, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej będzie otrzymywał Newsletter. O terminie wysyłki Newslettera decyduje Usługodawca. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, w szczególności poprzez kliknięcie odpowiedniego odesłania internetowego (linku) udostępnionego w Newsletterze.

14. Usługodawca może prowadzić testy nowych funkcjonalności lub rozwiązań technicznych Serwisu. Informacje o nich będą umieszczane w Serwisie, jeśli będą wpływać na prawa i obowiązki Klientów.

15. Usługodawca nie inicjuje kontaktu z Klientem w celu przedstawienia oferty Sklepu Internetowego. W celu zainicjowania kontaktu telefonicznego z Usługodawcą Klient powinien wykonać połączenie telefonicznie na następujące numery: 22 581 44 99 lub inne wskazane w Serwisie lub m.in. w treści ogłoszeń reklamowych Usługodawcy. Po uzyskaniu połączenia telefonicznego Klient łączy się z COK.

16. W trakcie połączenia telefonicznego z Usługodawcą Klient ma możliwość lub może zostać poproszony przez pracownika COK w trakcie składania Zamówienia o składanie dyspozycji za pomocą wybierania tonowego dostępnego w swoim urządzeniu telekomunikacyjnym.

17. Rozmowy telefoniczne z Klientem są nagrywane przez Usługodawcę w celach informacyjnych,

dowodowych, a także w związku ze składaniem przez Klienta Zamówień za pośrednictwem COK. W przypadku kiedy Klient nie wyraża zgody na nagrywanie rozmów telefonicznych powinien przerwać połączenie.

V. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu

1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać niezwłocznie wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, jakie zostały zgłoszone przez Klientów.

2. Klient może powiadomić Usługodawcę o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu (Reklamacje).

3. Klient może zgłaszać Reklamacje na adres: BH-Wandex ul. Ciołka 8/210 01-402 Warszawa lub telefonicznie na numer telefonu COK. Za datę złożenia Reklamacji uznaje

się datę jej nadania do Usługodawcy potwierdzoną stemplem pocztowym lub datę jej telefonicznego zgłoszenia.

4. Klient może złożyć Reklamację w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Klienta, co jednak nie uchybia możliwości dochodzenia przez Klienta roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

5. W Reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn Reklamacji.

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej wpływu do Usługodawcy. O wynikach rozpatrzenia Reklamacji Usługodawca niezwłocznie poinformuje Klienta.

VI. Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych, sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z Serwisu.

2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Serwisem.

3. Klient ponosi odpowiedzialność tak za własne działania lub zaniechania, jak za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Serwisu za pośrednictwem własnego Konta.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.

5. Usługodawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych

funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

VII. Pozostałe prawa i obowiązki

1. Każda ze Stron w każdym czasie i bez podania przyczyn samodzielnie rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną nawiązaną za pośrednictwem COK, rozłączając połączenie telefoniczne, z zastrzeżeniem zachowania przez drugą Stronę praw nabytych przed rozwiązaniem takiej umowy.

2. W innych przypadkach każda ze Stron w każdym czasie i bez podania przyczyn, może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem zachowania przez drugą Stronę praw nabytych przed rozwiązaniem takiej umowy oraz postanowień poniżej.

3. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną

samodzielnie usuwając Konto Klienta, składając taką dyspozycje na jego podstronie albo zgłaszając żądanie usunięcia Konta Klienta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia Usługodawcy żądania usunięcia Konta Klienta, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.

4. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (nie dotyczy COK), poinformuje Klienta o tym na adres e-mail podany w Koncie Klienta, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.

5. Usługodawca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie

natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu oraz w wyniku

bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.

6. Usługodawca ma prawo zrezygnować z utrzymywania Konta Klienta lub dowolnej jego funkcjonalności. O rezygnacji Klient zostanie poinformowany z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, korespondencją elektroniczną, na adres e-mail podany w Koncie Klienta oraz po zalogowaniu się na Koncie Klienta.

7. W przypadku rezygnacji przez Usługodawcę z utrzymywania Konta Klienta, wszelkie Kupony Promocyjne i/lub inne korzyści przyznane Klientowi w ramach Konta Klienta, których data ważności wykracza poza datę korzystania przez Klienta z Konta Klienta, mogą być wykorzystane przez Klienta nie później niż do dnia upływu daty ich ważności wynikającej z ich treści.

8. W przypadku rezygnacji przez Usługodawcę z utrzymywania Konta Klienta, Usługodawca zapewnia archiwizację danych ujawnionych w Koncie Klienta, w formie plików PDF.

VIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

– Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego

działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej

Umowy sprzedaży,

– Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu

między Konsumentem, a Usługodawcą,

– Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między

Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)

rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona

konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rzu.gov.pl.

IX. Spory

1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

X. Postanowienia przejściowe i końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Ustawy, Ustawy KC, Ustawy DE oraz Ustawy PA.

2. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: zmian organizacyjnych lub prawnych Usługodawcy, zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu, zmiany funkcjonalności Serwisu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności. Usługodawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Usługodawcy przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do Zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.

3. Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczony drogą elektroniczną, bez dodatkowych opłat.

4. Regulamin wchodzi w życie 25 grudnia 2014 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Regulamin Sklepu Internetowego

I. Definicje

Użyte w Regulaminie Sklepu Internetowego pojęcia oznaczają:

1. Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.

2. Produkt – Towary i Usługi Dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

3. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Ustawy KC, zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – w Sklepie Internetowym, w tym za pośrednictwem COK.

4. Usługa Dodatkowa – usługa będąca przedmiotem Umowy sprzedaży świadczona na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym, w związku z dostawą Towaru (np. instalacja zamka, centrali telefonicznej), opisana w Serwisie.

5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego i/lub za pośrednictwem COK, określające rodzaj i/lub liczbę Produktu oraz inne treści przewidziane prawem.

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady korzystania Klientów ze Sklepu Internetowego.

Usługodawca prowadzi Sklep Internetowy, w którym:

1. umożliwia Klientom składanie Zamówień,

2. informuje Klientów o Produktach.

2. Regulamin Sklepu Internetowego stosuje się odpowiednio do Zamówień składanych za pośrednictwem COK, o ile Klient w trakcie kontaktu z COK podał swój adres e-mail, choćby samodzielnie nie dokonał Rejestracji. W takiej sytuacji zawarcie Umowy sprzedaży następuje zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego.

3. Informacje o Produktach, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny podane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c..

4. Informacja o cenie podawana w Sklepie Internetowym ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV.3.2 Regulaminu Sklepu Internetowego. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od późniejszych zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów.

III. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.

IV. Zawarcie Umowy sprzedaży Produktu w Sklepie Internetowym

1. Klient w Sklepie Internetowym może złożyć Zamówienie (kupić) wybrane Produkty tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów na odległość. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV.3.2 Regulaminu Sklepu Internetowego.

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość w Sklepie Internetowym należy wybrać Produkt dostępny w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane w Serwisie. Złożenie Zamówienia możliwe jest po akceptacji Regulaminu.

3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje odpowiednią wiadomości e-mail, a w szczególności:

1. e-mail będący potwierdzeniem wpływu Zamówienia do Sklepu Internetowego,

2. e-mail o tytule: „Zamówienie nr XXXXXX/YYYY – potwierdzenie Zamówienia” – potwierdzający

wszystkie istotne elementy Zamówienia. E-mail taki może być poprzedzony próbą telefonicznego

potwierdzenia Zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpływu

Zamówienia do Sklepu Internetowego, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia

telefonicznego z Klientem, Zamówienie może zostać anulowane przez Usługodawcę. Umowa

sprzedaży zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa

w niniejszym punkcie.

4. W przypadku składania Zamówień na Produkty finansowane Umową Kredytu Umowa sprzedaży jest zawarta w Sklepie Internetowym. Nie uchybia to prawu odstąpienia Klienta od Umów sprzedaży zawieranych na odległość, zgodnie zobowiązującymi przepisami.

5. Klient może anulować Zamówienie przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w art. IV.3.2 Regulaminu Sklepu Internetowego. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą lub anulować Zamówienie za pośrednictwem Konta Klienta. Usługodawca zapewnia Klientowi prawo zapoznania się z treścią Zamówienia. Możliwość anulowania Zamówienia nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

1. w przypadku Umowy sprzedaży zawartej poprzez Sklep Internetowy – gotówką (przy odbiorze), przelewem bankowym.

2. w przypadku Umowy sprzedaży zawartej poprzez COK zgodnie z Regulaminem Sklepu

Internetowego – gotówką (przy odbiorze) lub przelewem bankowym.

7. Terminy płatności cen określa Załącznik C do Regulaminu. W przypadku korzystania przez Klienta z bonusów, programów lojalnościowych współpracujących z Usługodawcą, w trakcie składania Zamówienia Klient zostanie powiadomiony o możliwości ich wykorzystywania przy uiszczeniu ceny Produktów.

8. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.

9. Z zastrzeżeniem art. IV.13 i art. IV.14 Regulaminu Sklepu Internetowego, w przypadku złożenia

Zamówienia dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile w wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV.3.2 Regulaminu Sklepu Internetowego, przy Towarze lub w wyniku odrębnych, bezpośrednich uzgodnień Stron nie ustalono inaczej.

10. Informacja o dostępności Produktu jest każdorazowo podawana przy Produkcie lub w trakcie kontaktu z Klientem.

12. W celu realizacji Zamówienia Klient jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane umożliwiające ich realizację, tj. imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, lub inne dane wskazane przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Klientem.

13. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności Produktów. W przypadku niedostępności Produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o czasie oczekiwania na realizację Zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji lub o anulowaniu Zamówienia z powodu trwałego braku Produktów. W przypadku trwałego braku Produktu lub rezygnacji Klienta z dalszej realizacji Zamówienia, Klient niezwłocznie otrzyma zwrot uiszczonych przez siebie opłat. Wiadomość e-mail, o której mowa w treści art. IV.3.2 Regulaminu Sklepu Internetowego zostanie dostarczona Klientowi po przyjęciu Towaru na stan magazynowy Usługodawcy.

14. W przypadku przedsprzedaży Towarów, Klient zostanie poinformowany w Serwisie lub bezpośrednio przez Usługodawcę o przewidywanym czasie oczekiwania na premierę Towaru. W takim przypadku wiadomość e-mail, o której mowa w art. IV.3.2 Regulaminu Sklepu Internetowego zostanie dostarczona Klientowi w dacie premiery Towaru, podanej przy Towarze lub ustalonej wcześniej bezpośrednio z Klientem.

15. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres, na terenie Polski. Koszty transportu i ewentualne koszty dodatkowe zostaną wyraźnie wskazane w toku składania Zamówienia.

16. Usługodawca wystawia w Sklepie Internetowym faktury. Faktury mogą być wystawiane w formie elektronicznej i przesyłane Klientowi na adres e-mail podany w Koncie Klienta, w terminie do 7 dni od daty wydania Towaru i/lub rozpoczęcia świadczenia Usługi Dodatkowej, w formacie PDF. Klient w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Usługodawcy o wystawienie faktury w formie papierowej przesyłając taki wniosek na adres: BH-Wandex ul. Ciołka 8/210 01-402 Warszawa lub na adres e-mail: bh@wandex.pl.

V. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: BH-Wandex ul. Ciołka 8/210 01-402 Warszawa lub na adres e-mail: bh@wandex.pl.

2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr A do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.

4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Jeżeli Konsument wykorzystuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży po zgłoszeniu przez Konsumenta żądania rozpoczęcia wykonywania Usługi Dodatkowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży.

Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem

uzgodnionej w Umowie sprzedaży ceny lub wynagrodzenia.

6. Konsument nie ponosi kosztów:

a) świadczenia usług, za czas do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli: i) Usługodawca nie

poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy

sprzedaży, a także o wzorze formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w

Załączniku nr A do Regulaminu i skutkach jego wykonania lub Konsument nie żądał zgodnie z

Ustawą spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;

b) dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli:

– Konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, lub Konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży w chwili udzielania takiej zgody, lub Usługodawca nie

dostarczył Konsumentowi potwierdzenia zawarcia Umowy sprzedaży na odległość na trwałym

nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru lub przed

rozpoczęciem świadczenia usługi.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

10. Towar powinien być zwrócony na adres: BH-Wandex ul. Ciołka 8/210 01-402 Warszawa.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Usługodawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.

12. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Usługodawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży.

13. Prawo odstąpienia od Umowy Kredytu reguluje Regulamin Kredytowy stanowiący Załącznik nr 3 do Regulaminu.

14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie Usług Dodatkowych, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni Usługę Dodatkową, za

wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po

spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi

Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia

od Umowy sprzedaży Towarów i/lub Usług Dodatkowych;

c. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według

specyfikacji Konsumenta i służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki

termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu,

którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze

względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania

pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te,

których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne

do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje

Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte

po dostarczeniu;

i. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie

świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do

odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia

od Umowy sprzedaży.

VI. Rękojmia i Gwarancja

1. Usługodawca dostarcza Produkty bez wad. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar i/lub Usługa Dodatkowa mają wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą KC.

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy, Ustawy KC.

4. Reklamacje z tytułu Rękojmi lub Gwarancji, jak również nieprawidłowego wykonania Usług Dodatkowych można przesłać na adres:BH-Wandex ul. Ciołka 8/210 01-402 Warszawa, a w przypadku roszczeń z tytułu Gwarancji także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym Towaru.

5. Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji prezentowane są w Serwisie lub udziela ich COK pod numerem telefonu wskazanym na stronie http://www.wandex.pl

VII. Postanowienia przejściowe i końcowe

1. Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu Internetowego stosuje się Regulamin oraz odpowiednio zastosowane przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy KK, Ustawy KC, Ustawy DE.

3. Zmiany Regulaminu Sklepu Internetowego następują w takim samym trybie i zakresie jak zmiany Regulaminu Serwisu.

5. Aktualny Regulamin Sklepu Internetowego jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczony drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bezdodatkowych opłat.

6. Regulamin wchodzi w życie 25 grudnia 2014 r..

Załącznik nr A do Regulaminu

BH-Wandex Jarosław Czechowski

ul. Ciołka 8/210,

01-402 Warszawa

tel: 22 518 44 99

e-mail: bh@wandex.pl

WZÓR

Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Nr zamówienia internetowego: …………………………………………………

Imię i Nazwisko konsumenta: ……………………………………………………………

Ulica, nr domu/nr mieszkania: ……………………………………………………………

Kod pocztowy, miasto: ……………………………………………………………

Data zawarcia umowy1/ odbioru2 ……………………………………………………………

Zgadzam się na zwrot płatności w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży za pośrednictwem

rachunku bankowego numer3:

Zgodnie z przysługującym mi prawem informuję o odstąpieniu od Umowy sprzedaży poniższych

Produktów w Sklepie Internetowym Sklep.wandex.pl

L.p. Nazwa Towaru/Usługi Dodatkowej/Ubezpieczenia

Symbol

PLU Ilość sztuk

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz zwracany Towar należy wysyłać na poniższy

adres:

BH-Wandex Jarosław Czechowski

ul. Ciołka 8/210,

01-402 Warszawa

tel: 22 518 44 99

e-mail: bh@wandex.pl

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. Po otrzymaniu Towaru BH-Wandex

wystawi Konsumentowi fakturę korygującą i odeśle ją na adres Konsumenta. Po otrzymaniu faktury

korygującej prosimy o podpisanie kopii i odesłanie Usługodawcy na powyższy adres.

………………………………

Data i podpis Konsumenta

1 podać, jeżeli umowa sprzedaży dotyczyła Usług Dodatkowych

2 podać, jeżeli Umowa sprzedaży dotyczyła Towaru

3 numer rachunku Konsumenta dla zwrotów ceny i kosztów odstąpienia od Umowy sprzedaży; nie dotyczy Zamówień opłaconych przez płatności

elektroniczne oraz raty; Nie wypełniać w przypadku niewyrażania zgody;

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.

2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów, w tym Umów o świadczenie Usług Dodatkowych – od dnia ich zawarcia.

3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu na adres: BH-Wandex Jarosław Czechowski

ul. Ciołka 8/210, 01-402 Warszawa lub e-mail: bh@wandex.pl

Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na prezentowanym wzorze formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Usługodawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę Towarów), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5. Usługodawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Usługodawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Towar należy odesłać lub przekazać na adres: BH-Wandex Jarosław Czechowski ul. Ciołka 8/210, 01-402 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości: dla Towarów o wadze do 30 kg do 40 zł, a dla Towarów o wadze ponad 30 kg do 200 zł.

8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Jeżeli Konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia Usług Dodatkowych przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży zobowiązany jest do uiszczenia ich ceny proporcjonalnie do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

10. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, przedsiębiorca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży.

Załącznik nr C do Regulaminu

Terminy płatności

SPOSÓB PŁATNOŚCI TERMIN PŁATNOŚCI
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są
za pośrednictwem Dotpay.pl
Bezpośrednio po złożeniu Zamówienia Klient zostaje przeniesiony do strony płatności. Czas

na zaksięgowanie wpłaty wynosi 20 min. Po tym czasie Klient jest przeniesiony w celu

dokonania ponownej płatności (otrzyma e-mail z taką informacją). W przypadku braku

wpłaty po 3 dniach Zamówienie jest anulowane. W przypadku uiszczenia zapłaty Towar jest

wysyłany do Klienta.

Przy odbiorze (gotówka) – dostawa DHL

Płatne przy odbiorze kurierowi. Kurier podejmuje do 3 prób doręczenia Towaru. W

przypadku nieodebrania Towar jest zwracany Usługodawcy.

Przy odbiorze (gotówka) – dostawa Usługodawca POO

Płatne przy odbiorze gotówką pracownikowi Usługodawcy lub w POO.

Przelew (tradycyjny, bankowy)

Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z numerem rachunku, na które powinien

dokonać przelewu. W przypadku wpływu ceny na rachunek Towar zostaje wysłany. W

przypadku braku zapłaty po 6 dniach od złożenia Zamówienia Zamówienie jest anulowane.